نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
لعیا

لعیا خدادادی

فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
لعیا خدادادی
- دکتری
- فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

http://faculty.shariaty.ac.ir/lkhodadadi/fa

زهرا زمان زاده دربان

مربی
فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
زهرا زمان زاده دربان
مربی -
- فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

http://faculty.shariaty.ac.ir/zamanzadeh/fa

سوده

سوده عقلی مقدم

استادیار
فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
سوده عقلی مقدم
استادیار دکتری
- فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

http://faculty.shariaty.ac.ir/aghli/fa